LỄ RA QUÂN DỰ ÁN PHƯỚC LÝ GARDEN SHOPHOUSE - THIÊN BẢO LAND TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC

Tin Thiên Bảo | 21 - 03 - 2019

Toàn cảnh Lễ Ra Quân dự án Phước Lý Garden Shophouse:

Sảnh sự kiện

BACKDROP SẢNH SỰ KIỆN

Khởi động vui trước giờ G.

KHỞI ĐỘNG ĐẦU SỰ KIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC THIÊN BẢO LAND - NGUYỄN VĂN XOA PHÁT BIẾTK HAI MẠC BUỔI LỄ

ĐẠI DIỆN TNR HOLDINGS VIỆT NAM - ÔNG NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG TRƯỞNG BAN KINH DOANH TIẾP THỊ TNR HOLDINGS VIỆT NAM LÊN NHẬN HOA TỪ TỔNG ĐẠI LÝ THIÊN BẢO LAND.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TNR HOLDINGS VIỆT NAM TRAINING DỰ ÁN PHƯỚC LÝ GARDEN SHOPHOUSE.

NGHI THỨC RƯỚC CỜ DỰ ÁN.

TRÒ CHƠI "NHANH NHƯ CHỚP PHƯỚC LÝ" TEST KIẾN THỨC DỰ ÁN

CÁC LÃNH ĐẠO KINH DOANH CÙNG NHAU QUYẾT TÂM BÁN HẾT DỰ ÁN PHƯỚC LÝ.

TRƯỚC KHI BẾ MẠC - TOÀN THỂ NHÂN VIÊN VÀ KHÁCH MỜI THAM DỰ CÙNG NHAU ĐỨNG DẬY THỂ HIỆN QUYẾT TÂM

BÁN SẠCH - BÁN HẾT DỰ ÁN PHƯỚC LÝ GARDEN SHOPHOUSE.